STADGAR

§1 Namn
Föreningens namn är Norra Älvstrandens Företagarförening

§2 Ändamål
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas gemensamma intressen genom att verka för:
a) en positiv utveckling av Norra Älvstranden bl a genom samarbete med fastighetsägarna.
b) utbyte av information, erfarenheter och kunnande medlemmar emellan.
c) kontakter i frågor av allmän gemensam natur med Göteborgs kommun samt myndigheter och företag.

§3 Säte
Styrelsen har sitt säte på Norra Älvstranden i Göteborgs kommun.

§4 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår omfattar kalenderåret. Räkenskaperna för föreningen skall vara avslutade senast 1 mars vid vilken tidpunkt även styrelsen skall avlämna årsredovisning till föreningens revisorer.

§5 Förutsättningar för medlemskap
Till medlem i föreningen antas envar som bedriver rörelse inom området Norra Älvstranden. mellan broarna, och som är villig att följa föreningens stadgar och beslut. Ansökan om inträde görs skriftligen hos föreningens styrelse. Medlem, som ej iakttagit sina förpliktelser eller som skadar föreningen eller motarbetar eller dess ändamål eller intressen, får av styrelsen uteslutas ur föreningen.

§6 Föreningens styrelse
Föreningen skall ledas av en styrelse bestående av minst fyra och högst sex ledamöter med två suppleanter. Styrelseledamöter väljs för tiden från ordinarie föreningsstämma ena året intill dess ordinarie föreningsstämma hållits under andra räkenskapsåret efter valet. Vid styrelsens sammanträden har endast ordinarie styrelseledamöter rösträtt. Om ordinarie styrelseledamot inte ha möjlighet att närvara skall suppleant inträda i ordinarie ledamotens ställe. Såsom styrelsens beslut gäller den mening varom två tredjedelar av de närvarande förenar sig. Vid styrelsens sammanträde skall föras protokoll vilka skall finnas tillgängliga hos ordföranden.

§7 Valberedning
Nominering av ordförande, stvrelseledamöter, suppleanter och revisorer skall förberedas av en valberedning. Valberedningens ordförande utses på ordinarie föreningsstämma.

§8 Årsavgift
Avgiften till föreningen fastställs årligen av ordinarie föreningsstämma. Inbetalningen av avgiften skall ske senast en månad efter avisering. Erlagd avgift återbetalas icke.

§9 Firmateckning
Föreningens frma tecknas, förutom av styrelsen, av dem som stvrelsen därtill utser, två i föreningen.

§10 Ordinarie Föreningsstämma
Föreningens medlemmar kallas en gång årligen att senast i april månad avhålla ordinarie föreningsstämma.
Vid ordinarie föreningsstämma äger respektive medlem rätt att representeras av ombud, som skall uppvisa skriftlig fullmakt. På föreningsstämman äger varje medlem en röst. Vid lika röstetal skall i valfrågor lotteri avgöra. I övriga frågor har ordföranden utslagsröst.
Vid föreningsstämma skall följande ärenden behandlas:
I. Val av ordförande och sekreterare
2. Fråga om stämman utlvsts i behörig ordning
3. Upprättande av röstlängd
4. Val av två justeringsman att jämte ordförande justera protokollet
5. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
6. Fråga om fastställande av resultat-och balansräkning
7. Disposition av årets resultat
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
9. Bestämmande av ersättning till styrelseledamöter
10. Val av styrelseledamöter jämte suppleanter
11. Val av revisorer jämte revisorsuppleanter
12. Framläggande av handlingsplaner för verksamhetsåret
13. Budget samt fastställande av avgifter
14. Val av valberedningens ordförande
15. Rapporter
16. Övriga frågor

Vid föreningsstämman får andra ärenden än dem som angivits i kallelse ej bli föremål för beslut. Protokoll fört vid föreningsstämman skall tillställas samtliga medlemmar.

§11 Föreningens revisorer
Föreningsstämman väljer en eller två revisorer. Dessa väljs för tiden från ordinarie föreningsstämma ena året intill dess ordinarie föreningsstämma hållits under andra räkenskapsåret efter valet. Senast den 1 mars skall styrelsen till revisorerna överlämna årsredovisningen. Revisorema skall senast en månad därefter avlämna revisionsberättelse.

§12 Kallelse till föreningsstärmman
Kallelse till föreningsstämman skall sändas per post eller e-post senast 14 dagar före stämman till samtliga medlemmar.

§13 Extra föreningsstämma
Om minst en tredjedel av samtliga medlemmar eller hälften av stvrelseledamöterna eller en revisor begär det skall extra föreningsstämma utivsas. Kallelse till extra föreningsstämma skall per post eller e-post sändas medlemmarna senast 14 dagar före stämman. Av kallelsen skall klart framgå vilka ärenden som skall behandlas. Regler enl. § I0 gäller i tillämpliga delar även vid extra föreningsstämma.

§14 Anmälan av deltagare
De medlemmar som önskar deltaga vid föreningsstämman skall minst 2 dagar före stämman anmäla deltagande

§15 Stadgeändring
Ändring eller tillägg till dessa stadgar kan ske på föreningsstämman. För sådant beslut fordras att minst två tredjedelar av föreningens närvarande medlemmar beslutat om ändring/tillägg.

§16 Avveckling
Vid föreningens upplösning skall föreningens tillgångar fördelas mellan de medlemmar som erlagt avgift året före avvecklingsåret.